Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti HDT impex, s.r.o.

(dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ či „VOP“)

I.

Vymezení některých pojmů

1. Pro účely těchto VOP se rozumí:

a) prodávajícím – obchodní společnost HDT impex, s.r.o., IČ: 252 36 431, se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11544

b) kupujícím – spotřebitel, tedy fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

c) internetovým obchodem – internetový obchod prodávajícího dostupný na webových stránkách www.discokatalog.cz

d) elektronickou objednávkou – elektronická objednávka dostupná na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího, na základě které kupující objedná jím vybrané zboží nabízené prodávajícím na tomto internetovém obchodu

e) prostředkem dálkové komunikace – dopis odeslaný prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, elektronická pošta, telefon, SMS, fax

f) registrací kupujícího – zavedení kupujícího do informačního systému prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu

II.

Předmět VOP

1. Předmětem těchto VOP je úprava práv a povinností prodávajícího a kupujícího vzniklých na základě kupních smluv uzavřených mezi nimi prostřednictvím internetového obchodu.

III.

Registrace kupujícího

1. Možnost kupujícího objednávat zboží prostřednictvím internetového obchodu je podmíněna předchozí registrací kupujícího přímo v internetovém obchodu prodávajícího.

2. Za registraci kupujícího není prodávajícím účtován žádný poplatek.

3. Pro platnou registraci jsou vyžadovány tyto údaje kupujícího:

  • jméno a příjmení

  • adresa trvalého bydliště

  • doručovací adresa (je-li odlišná od adresy trvalého bydliště)

  • telefonní kontakt

  • e-mail

4. Kupující je povinen vyplnit veškeré údaje uvedené v předchozím odstavci řádně a pravdivě.

IV.

Objednání zboží

1. Kupující může objednat zboží nabízené prodávajícím v internetovém obchodu pouze prostřednictvím elektronické objednávky dostupné na webových stránkách tohoto internetového obchodu.

2. Po vybrání zboží zvolí kupující nejprve požadované množství zboží (zadáním počtu kusů) a následně celý objednávací proces zahájí stisknutím tlačítka „koupit“. Následně dojde k přidání vybraného zboží v počtu zvoleném kupujícím do virtuálního nákupního košíku.

Elektronický systém internetového obchodu provází kupujícího postupně až k úspěšnému dokončení objednávky.

3. Po dokončení objednávky kupujícím odešle kupující tuto objednávku prodávajícímu.

4. V případě úspěšného odeslání objednávky kupujícím bude elektronickým systémem internetového obchodu automaticky vygenerováno potvrzení o přijetí objednávky, které bude kupujícímu odesláno na e-mail, který kupující vyplnil v rámci registrace. Toto potvrzení o přijetí objednávky má pouze formální charakter, neboť pouze informuje kupujícího o tom, že jeho objednávka byla řádně odeslána a doručena prodávajícímu. S tímto potvrzením o přijetí objednávky se v žádném případě nepojí účinky spojené s uzavřením kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího postupem podle ust. čl. V. odst. 1 a 2 těchto VOP.

5. Objednávka kupujícího je závazná okamžikem uzavření kupní smlouvy dle ust. čl. V. odst. 1 a 2 těchto VOP. Do tohoto okamžiku má kupující právo svoji objednávku zrušit.

6. Objednávku může kupující zrušit tak, že její zrušení písemně či elektronickou poštou (e-mailem) oznámí prodávajícímu. Kupující má právo svoji objednávku do okamžiku uzavření kupní smlouvy dle ust. čl. V. odst. 1a a 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek též změnit a to po dohodě s prodávajícím. Nedohodne-li se kupující s prodávajícím na změně již vytvořené objednávky, může kupující stávající objednávku změnit pouze tím způsobem, že svoji stávající objednávku zruší způsobem uvedeným v tomto odstavci a odešle prodávajícímu nově vytvořenou objednávku.

7. V případě, kdy prodávající zjistí, že kupujícím objednané zboží se již nevyrábí či není delší dobu dostupné, je povinen o této skutečnosti kupujícího vyrozumět a následně s kupujícím dohodnout další postup, případně zrušení objednávky.

V.

Uzavření kupní smlouvy

1. Prodávající po zpracování a zanesení objednávky kupujícího do svého informačního systému, zašle na e-mailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl při registraci, závazné potvrzení objednávky.

2. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena okamžikem odeslání závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu způsobem podle odst. 1 tohoto článku (čl. V. odst. 1. těchto VOP). V souladu s ust. § 588 zákona č. 40/1964 Sb.,

občanský zákoník, se uzavřením kupní smlouvy způsobem uvedeným v ust. čl. V. odst. 1, 2 těchto Všeobecných obchodních podmínkách kupující zavazuje za podmínek v těchto VOP uvedených dodat kupujícímu zboží objednané kupujícím prostřednictvím internetové objednávky a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu způsobem a ve lhůtě dle těchto VOP.

3. Na uvedenou e-mailovou adresu kupujícího zašle prodávající v případě potřeby veškeré případné informace týkající se předmětu kupní smlouvy.

4. Prodávající má právo v závislosti na charakteru objednávky (např. množství zboží, cena, náklady na přepravu, aj.) žádat po kupujícím, aby i po uzavření kupní smlouvy svoji objednávku znovu potvrdil, a to písemně či telefonicky. Kupující je povinen na žádost prodávajícího a ve lhůtě, kterou k tomu prodávající určí, svoji objednávku potvrdit. Nepotvrdí-li kupující svoji objednávku prodávajícímu dle věty předchozí, má prodávající právo od kupní smlouvy bez dalšího odstoupit.

5. Pro případ, že na straně prodávajícího došlo ke zjevné tiskové chybě či jiné zjevné nesprávnosti týkající se ceny, popisu či vzhledu objednaného zboží, a to na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího, prodávající nepotvrdí objednávku kupujícího podle ust. čl. V. odst. 1, 2 těchto VOP, ale kupujícího o takové chybě či jiné nesprávnosti vyrozumí a navrhne mu změnu stávající objednávky. Bude-li kupující s touto změnou objednávky souhlasit, potvrdí, resp. akceptuje návrh na změnu objednávky ze strany prodávajícího způsobem navrženým prodávajícím. Následně bude kupujícímu zaslán e-mail se závazným potvrzením objednávky dle ust. čl. V odst. 1, 2 těchto VOP.

6. Kupující má právo ve smyslu ust. § 53 odst. 7 Obč.Z. do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Právo na odstoupení od smlouvy dle věty předchozí musí být uplatněno u prodávajícího v písemné formě a doručeno na adresu sídla prodávajícího společně s předmětem kupní smlouvy opatřeným vhodným obalem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

VI.

Cena a platební podmínky

1. Veškeré ceny uváděné prodávajícím u zboží v rámci internetového obchodu jsou v českých korunách (CZK), a to včetně DPH dle platných právních předpisů.

2. Ceny dle předchozího odstavce nezahrnují náklady spojené s dodáním zboží.

3. Kupní cenou se pro účely těchto VOP tedy míní cena zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, násobená vždy množstvím zboží, které kupující zvolil v rámci elektronické objednávky, navýšená o náklady spojené s balením a dodáním zboží dle způsobu dodání, který kupující zvolí dle ust. čl. VII. odst. 2 těchto VOP.

4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu, a to jedním z těchto způsobů:

a) bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího vedený u Československé obchodní banky, a.s., pod číslem 160378635/0300, variabilní symbol: číslo objednávky, a to do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy; kupní cena je zaplacena okamžikem, kdy je finanční částka odpovídající kupní ceně připsána na bankovní účet prodávajícího,

b) hotově k rukám kurýra poskytovatele přepravních služeb či k rukám přepravce prodávajícího při převzetí zboží, zvolil-li kupující v rámci elektronické objednávky způsob dodání zboží na náklady kupujícího (na dobírku).

5. Zaplacením kupní ceny na kupujícího přechází vlastnické právo ke zboží, jež je předmětem kupní smlouvy.

6. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu na zboží, jež je předmětem kupní smlouvy řádný daňový doklad, který bude kupujícímu doručen společně s dodaným zbožím. Kupující je povinen řádně zkontrolovat veškeré údaje uvedené v daňovém dokladu týkající se zejména druhu (případně výrobního čísla), množství a ceny dodaného zboží, a to neprodleně po doručení daňového dokladu kupujícímu. V případě, že daňový doklad vykazuje jakékoli vady týkající se údajů dle věty předchozí, je kupující povinen tyto vady neprodleně oznámit prodávajícímu, neboť daňový doklad je zároveň listem záručním a v případě reklamace se bude prodávající řídit údaji v tomto daňovém listu uvedenými.

7. Pro případ, že daňový doklad vykazuje vady a kupující tyto vady včas oznámí prodávajícímu dle předchozího odstavce, je prodávající povinen stávající daňový doklad a údaje v něm uvedené zkontrolovat. V případě, že prodávající po kontrole údajů dojde k závěru, že daňový doklad skutečně vykazuje vady, je povinen vystavit kupujícímu opravný daňový doklad a tento mu doručit způsobem uvedeným v ust. čl. X. těchto VOP pro vzájemné doručování. Doručením opravného daňového dokladu pozbývá platnosti původní daňový doklad.

VII.

Dodací podmínky, převzetí zboží kupujícím

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, které druhem (případně výrobním číslem) a množstvím odpovídá elektronické objednávce kupujícího. To neplatí pro případ, kdy se kupující dohodnul s prodávajícím na změně elektronické objednávky ve smyslu ust. čl. IV. odst. 6 a 7 těchto VOP.

2. Prodávající dodá zboží, jež je předmětem kupní smlouvy některým z následujících způsobů dodání:

a) prostřednictvím poskytovatel přepravních služeb General Parcel, a to za náklady stanovené v ceníku poskytovatele přepravních služeb dostupném na discokatalog.cz

3. Dodáním zboží se pro účely těchto VOP míní, jeho předání přepravci prodávajícího, poskytovateli přepravních služeb ze strany prodávajícího.

4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží za podmínek uvedených v těchto VOP ve lhůtě do od zaplacení kupní ceny kupujícím dle ust. čl. VI. odst. 4 písm. a) těchto VOP či od uzavření kupní smlouvy, byl-li kupujícím zvolen způsob platby na dobírku dle ust. čl. VI. odst. 4 písm. b) těchto VOP. Pro případ nedodržení dodací lhůty dle věty předchozí platí, že dodací lhůta zde uvedená je pouze informativní a její nedodržení se nemůže považovat za závažné porušení smlouvy ze strany prodávajícího. 5. Kupující je povinen dodané zboží řádně zkontrolovat a převzít. Kupující je dále povinen zkontrolovat a převzít daňový doklad vystavený prodávajícím a potvrdit přepravci prodávajícího, kurýrovi poskytovatele přepravních služeb či poskytovateli poštovních služeb doklady spojené s přepravou a dodáním zboží.

6. Kupující je povinen zboží neprodleně po převzetí zkontrolovat a v případě, že zboží vykazuje vady, je kupující povinen zboží bez zbytečného odkladu reklamovat postupem uvedeným v ust. čl. VIII. těchto VOP.

7. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem dodání zboží, tj. předáním objednaného zboží prvnímu přepravci. Kupující je povinen zboží prohlédnout ihned při převzetí zboží a případné poškození zboží reklamovat ihned přímo u přepravce či doručovatele. Pokud tak kupující neučiní, může být poškození zboží a s tím související nároky z vad zboží u doručovatele či přepravce uplatněny jen tehdy, když Kupující prokáže, že tyto škody mělo zboží už v okamžiku převzetí zboží. Kupujícímu zasláno shodné bezvadné zboží.

VIII.

Odpovědnost za vady, reklamace

1. Pro práva z odpovědnosti za vady platí ustanovení § 596 a násl. Obč.Z. a dále ust. § 619 a násl. Obč.Z. s tím, že záruční doba na dodané zboží činí v souladu s ust. § 620 odst. 1 Obč.Z. 24 měsíců.

2. Kupující je povinen případné vady notifikovat písemně a tuto notifikaci doručit doporučeně s dodejkou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb prodávajícímu. Kupující je povinen společně s písemnou notifikací vad dle věty předchozí doručit prodávajícímu reklamovaný předmět koupě opatřený vhodným obalem a kopii daňového dokladu vystaveného prodávajícím na tento předmět koupě, a to na adresu sídla prodávajícího.

3. Ve smyslu ust. § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, činí lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vad 60 dní. Lhůta dle věty předchozí začíná plynout dnem, kdy bylo reklamované zboží doručeno prodávajícímu způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku.

4. Prodávající neodpovídá za vady vyskytnuté na zboží, pokud byly způsobeny užíváním věci v rozporu s návodem k použití věci, návodem k údržbě věci, v rozporu s obvyklým bdělým užíváním věcí takového druhu či úmyslným i nedbalostním zásahem do integrity věci či zásahem majícím vliv na integritu věci, a to ať již způsobeným kupujícím či další osobou a dále za poškození zboží, ke kterému došlo v době po dodání zboží prodávajícím ve smyslu ust. čl. VII. odst. 7 těchto VOP.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodů explicitně uvedených v zákoně.

2. Kupující má právo ve smyslu ust. § 53 odst. 7 Obč.Z. do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Právo na odstoupení od smlouvy dle věty předchozí musí být uplatněno u prodávajícího v písemné formě a doručeno na adresu sídla prodávajícího společně se zakoupeným zbožím opatřeným vhodným obalem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

X.

Doručování

1.Adresou pro doručování prodávajícímu je adresa sídla prodávajícího a dále e-mailová adresa dostupná na webových stránkách internetového obchodu. Adresou pro doručování kupujícímu je adresa trvalého bydliště (případně doručovací adresa, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště) a e-mailová adresa, které kupující vyplnil v rámci registrace.

2.Listinné písemnosti doručované prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se mají za doručené dnem jejich faktického doručení, nejpozději však dnem odepření jejich převzetí či 5 dnem od jejich uložení u poskytovatele poštovních služeb.

3.Právní úkony kupujícího a prodávajícího v elektronické podobě dle těchto VOP, není-li elektronická forma pro daný právní úkon dle těchto VOP či zákona vyloučena, činí právních následků, jsou-li odeslány z elektronických adres uvedených způsobem dle ust. člIX.odst. 1 těchto VOP. Vzájemnou povinností prodávajícího a kupujícího je míti po dobu účinnosti kupní smlouvy elektronické adresy uvedené v této smlouvě či následně změněné, bude-li jejich změna řádně oznámena dle těchto VOP, plně dostupné pro doručení. Právní úkony, sdělení či jiné projevy vůle kupujícího a prodávajícího dle těchto VOP se mají za doručené na elektronické adresy uvedené v těchto VOP, je-li je dle těchto VOP možno doručovati elektronicky, uplynutím 3. dne po jejich odeslání.

4.V případě změny doručovací adresy některého účastníka, a to i elektronické, je ten to povinen oznámit druhému kontrahentovi adresu novou, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Neoznámí–li takto změnu doručovací adresy, považují se písemnosti doručované účastníkovi na původní doručovací adresu za doručené 3. dnem po případném marném pokusu o doručení písemnosti na tuto původní doručovací adresu.

XI.

Závěrečná ustanovení

1.Práva a povinnosti výslovně v těchto VOP neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (v těchto VOP též jako „Obč.Z.“), a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Rozhodným právním řádem, kterým seřídí vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, je právní řád Českérepubliky.

2.Kupující odesláním elektronické objednávky v souladu s těmito VOP potvrzuje svůj výslovný souhlas s obsahem těchto VOP.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.