Všeobecné obchodné podmienky


Spoločnosť HDT SK, s.r.o. (ďalej len predávajúci), so sídlom Borekova 37, 821 06 Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sro, vložka č. 31546/B IČO: 35884088, DIČ: SK2021817105, týmto vydáva Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP). Platnosť týchto VOP od: 1.2. 2007
1. Všeobecné ustanovenie
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho ( prevádzkovateľ, dodávateľ ) a kupujúceho ( zákazník , spotrebiteľ).Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmto VOP občianskym zákonníkom( č. 40/1964 Zb) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (číslo 634/1992 Zb.), všetko v platnom znení. Ak je zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy , ktoré neupravuje tento VOP obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., všetko v platnom znení.
K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava 27, internetová adresa: http://www.soi.sk
2. Vymedzenie pojmov
Kupujúci je zákazníkom spoločnosti HDT SK, s.r.o. vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.
Kupujúci – spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako je podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
Kupujúci – ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či používa služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú obchodným zákonníkom.
Kúpna zmluva - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samostatná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho s týmto jeho návrhom ( záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Forma doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu: ústna, písomná, elektronická.
Prostriedkami na diaľkovú komunikáciu sa rozumejú: telefónom, faxom, e-mailom, SMS, písomne alebo elektronicky na
HDTSK.sk.
Registráciou sa rozumie zavedenie do IS (informačného systému) predávajúceho alebo do systému fungujúcich na web stránkach predávajúceho. Údaje potrebné k registrácii nájdete v článku 3 týchto VOP. Kupujúci sa môže zaregistrovať aj sám na HDTSK.sk, pričom jeho faktická registrácia do systému predávajúceho prebehne do 24 hod. od odoslania požiadavky na registráciu. Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy je kupujúci viazaný obchodnými podmienkami a kupujúci s nimi vyjadruje súhlas.
3. Registrácia
Každý kupujúci musí byť u predávajúceho zaregistrovaný, výnimku tvorí osobný odber tovaru na vzorkovej predajni. Ceny
a podmienky nakupovania sú zhodné ako pre registrovaných, tak aj pre neregistrovaných zákazníkov. Registrácia zákazníkov je zdarma.
Pri registrácii uveďte hlavne nasledujúce údaje: meno a priezvisko objednávajúceho, telefónny kontakt, fakturačnú adresu, dodávaciu adresu (pokiaľ je iná než fakturačná). Kupujúci, ktorý nie je konečným spotrebiteľom uvedie najviac svoje obchodné meno a sídlo kupujúceho, IČO a DIČ, doloží kópiu Živnostenského listu, Osvedčenie o registrácii platcu DPH vrátane bankového spojenia.
4. Objednanie tovaru či služieb
Objednanie je možné nasledujúcimi spôsobmi:
a) prostriedky diaľkovej komunikácie: telefonicky, faxom, emailom, formou SMS, písomne alebo elektronicky na HDTSK.sk
b) osobne
Pri objednaní uveďte nasledujúce údaje: skratka1(kód tovaru), názov (presný názov položky podľa platného cenníku), počet, mernú jednotku(napr. kus. meter, sada, set), jednotkovú cenu, celkovú cenu. V prípade požiadavky kupujúceho je možné zostaviť individuálnu kúpnu zmluvu na dodanie tovaru s ďalšími podmienkami. V prípade že sa už výrobok nevyrába alebo nie je dlhšiu dobu dostupný, skontaktujte kupujúceho a dohodne sa ďalší postup, prípadne zrušenie objednávky.
5. Ceny
Všetky ceny predávajúceho sú v Sk (Slovenská koruna) a sú platné pri odbere v mieste vzorkovej predajne predávajúceho. Ďalšie náklady spojené s dopravou a balením tovaru prechádzajú automaticky na kupujúceho. Informácie o aktuálnych cenách dopravného a balného sú uvedené na HDTSK.sk .
Predávajúci si vyhradzuje právo , pokiaľ nie je ešte spísaná kúpna zmluva na akúkoľvek zmenu ceny s predchádzajúcim upozornením kupujúceho telefonickou, elektronickou či písomnou formou.
Predajné ceny: Všetky predajné ceny, pokiaľ nie je inak uvedené, sú konečné predajné ceny vrátane DPH (k niektorým druhom tovaru pribudne ešte cena za elektroodpad). Pre ďalšie zľavy z predajných cien je nutné kontaktovať predávajúceho. Aktuálne predajné ceny a cenníky sú k dispozícii na HDTSK.sk
6. Recyklačný poplatok
Pokiaľ nie je uvedené inak, bude ku každej cene pripočítaný príslušný poplatok za likvidáciu elektroodpadu (recyklačný poplatok), Ďalšie informácie nájdete na stránkach Asekol a Ekolapm (svetelné zdroje).
7. Doprava
Spôsob dodania tovaru bude plnený podľa objednania kupujúceho resp. podľa voľby spôsobu dopravy. Predávajúci je schopný zaistiť nasledujúce možnosti dodania tovaru: autodopravnou prepravnou službou, vlakom, vlastnou dopravou predávajúceho alebo osobným odberom kupujúceho v mieste vzorkovej predajne predávajúceho. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže po dohode s predávajúcim požadovať odbornú montáž či inštaláciu alebo preškolenie k obsluhe zakúpeného tovaru. Táto služba nie je zahrnutá v cene tovaru. K objednaniu tovaru dostane kupujúci príslušné dokumenty: daňový doklad a slovenský návod na použitie (pokiaľ nie je dohodnuté inak). Záznamy uvedené na daňovom doklade, hlavne množstvo tovaru, druh tovaru, prípadne výrobné čísla, ďalej potom stav a akosť daného tovaru, si vo svojom vlastnom záujme kupujúci dôkladne skontroluje hneď pri prevzatí tovaru. Ku väčšine druhov tovaru nie je dodaný záručný list, ten je nahradený predajným dokladom, kde je uvedené označenie výrobku a dátum predaja. Tento doklad o kúpe (faktúra) je dostačujúca pre uplatnenie reklamácie. Pokiaľ kupujúci zistí rozdiel medzi dokladmi a tovarom alebo akýkoľvek iný problém či nezrovnalosť s dodávkou, je povinný predávajúcemu okamžite podať správu o zistených rozdieloch výhradne nasledujúcim spôsobom: telefonicky, písomne, emailom či osobne v mieste vzorkovej predajne predávajúceho. Pokiaľ je tovar viditeľne poškodený prepravou, je kupujúci oprávnený neprevziať ho.
V takomto prípade spíše kupujúci s doručovateľom reklamačný protokol či iný zápis o škode či poškodení zásielky. Po vybavení takejto reklamácie alebo v jej priebehu kupujúci získa nový tovar alebo dohodne s predávajúcim iný postup. V opačnom prípade neskoršie reklamácie vonkajšieho stavu zásielok budú posudzované na základe podpísaného prepravného dokladu, v ktorom kupujúci potvrdzuje, že zásielky sú z vonkajšej strany v bezchybnom stave. Informácie o priebehu či stave reklamácie je možné získať telefonicky od predávajúceho. Dopravné už obsahuje aj poplatok za balné a riadí sa hmotnosťou zásielky. Skladový tovar sa bežne doručuje do 48 hodín po celej SR. Bližšie informácie o doručení je možné získať telefonicky u predávajúceho alebo u prepravcu.
8. Platobné podmienky
Kupujúci uhradí predávajúcemu za dodávku tovaru či služieb kúpnu cenu nasledujúcim spôsobom: hotovostne v mieste sídla predávajúceho, hotovostne zamestnancovi predávajúceho na inom dohodnutom mieste, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho či dobierkou pri prevzatí tovaru prepravnou službou. Platba prevodom na účet kupujúceho so splatnosťou neskôr ako je deň dodania tovaru je možné len v prípade, že je uzatvorená dodávateľsko-odberateľská zmluva či zmluva o dielo. V ostatných prípadoch je nutné dodávku tovaru uhradiť najneskôr v deň jeho dodania. Ak sa kupujúci omešká s akýmikoľvek platbami, je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje právo vymáhať svoju pohľadávku ľubovoľným spôsobom, ktorý nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi, vrátane obmedzenia či zákazu ďalšieho predaja tovaru kupujúcemu. Do úplného zaplatenia tovaru kupujúcim, zostáva tovar v majetku predávajúceho.
Banka: Československá obchodná banka a.s., pobočka Bratislava , Číslo účtu: 400 126 7100/7500
9. Podmienky a postup pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov diaľkovej komunikácie.
V súlade s § 53 a § 57 občianskeho zákonníku v znení neskorších predpisov môže kupujúci spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy do 10 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne kupujúci spotrebiteľ pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, musí dodržať nižšie uvedené podmienky. Pri ich splnení bude kupujúcemu vrátená kúpna cena. Informácie pre kupujúceho spotrebiteľa:
- Kupujúci odošle list (email) s textom o odstúpenie od zmluvy (číslo objednávky alebo daňového dokladu) so žiadosťou o vrátenie uhradenej čiastky za tovar na adresu (pokiaľ požaduje vrátenie peňazí za účet, je nutné uviesť číslo účtu). Alternatívne je možné uviesť text obdobného charakteru, z ktorého vyplýva prejav vôle odstúpiť od zmluvy v zákonnej 10-dňovej lehote.
- Vrátený tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (môže byť poškodený úmerne nutnosti vybalenia veci), nesmie javiť známky užívania , nepoškodené, kompletné (vrátane príslušenstva, návodu, atď.) a dokladom o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame tovar pri preprave poistiť.
- Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru kupujúcemu predávajúcim peniaze pošle zloženku alebo prevodom na účet, ktorý kupujúci uvedie v liste, najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom získaní tovaru a získaní potvrdeného dobropisu na vrátený tovar od kupujúceho, podľa toho čo nastane neskôr. Pokiaľ však už nie je kupujúci tovar schopný vrátiť v pôvodnom stave alebo jeho hodnota bola už znížená (došlo k častému spotrebovaniu či opotrebovaniu tovaru), je kupujúci povinný chýbajúcu hodnotu podľa ustanovenia §458 odst. 1 obč. zák. nahradiť v peniazoch – v praxi sa to tak robí formou započítania na predávajúcim vystavený dobropis. Pôvodná kúpna cena je teda kupujúcemu vyplatená v zníženej hodnote.
10. Záruka na tovar: tento bod neplatí pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom
Všetky výrobky sú schválené pre prevoz v SR a vzťahuje sa na nich minimálna záručná doba 2 roky.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Reklamácia vrátane poškodenia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Uplatnenie záruky sa riadi občianskym zákonníkom. Záručná lehota začína bežať prevzatím veci kupujúcim. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v špeciálnom záručnom liste.
11. Reklamácia – tento bod neplatí pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom
Reklamácie vzniknuté dopravu od predávajúceho ku kupujúcemu viď. Odst. 7 týchto VOP. Pre uplatnenie reklamácie poškodenia či nefunkčnosti tovaru je nutné dodať spoločne s výrobkom hlavne: doklad o nákupe (nevyhnutné v prípade záručnej reklamácie), vyhovujúci obal (pokiaľ možno originálny, ktorý zamedzí poškodenie výrobku pri doprave či inej manipulácií), písomný popis poškodenia, meno a adresu a ďalšie kontakty. Predávajúci v žiadnom prípade neuznáva záruku za poškodenia vzniknuté nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zaobchádzaním s tovarom, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s pokynmi v návode. Záruka sa rovnako nevzťahuje na škody v dôsledku živelných katastrov, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov a v prípadoch neoprávneného zásahu do tovaru. Reklamácia bude vybavená do 30 dní od jeho uplatnenia u predávajúceho.
12. Výpis z obchodného registra
Podrobný výpis môžete nájsť na serveri webset.cz.
13. Zodpovednosť
Predávajúci upozorňuje, že informácie na webových stránkach predávajúceho alebo v tlačových materiáloch sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či chyby a môžu byť aktualizované či zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach či vo svojich tlačovinách či iných ponukách a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu. Obrázky uvedené v tlačových materiáloch či na internete sú len ilustračné.
14. Európska značka zhody – CE
Predávajúci prehlasuje, že predávané produkty, ktoré sú stanovenými výrobkami v zmysle zákona č.264/1999 Zb., o technických požiadavkách, v platnom znení, sú označené „Európskou značkou zhody - CE“. Táto značka nahrádza skoršiu povinnosť predajcu vydať na predávaný tovar tzv. „Uistenie o vydaní prehlásenia o zhode“. Značka CE na výrobku je zárukou, že daný produkt je v súlade s legislatívou Európskej únie.

VOP v PDF